کاتالوگ

MS 5-12 Series SLA Battery 12V5.0AH

باتری
 • Application:
  l Alarm System
  l Cable Television
  l Communication Equipment
  l Emergency Power System
  l Security System
  l Medical Equipment
  l UPS
  l Power tools
  l Control Equipment
  l Toys

  Construction:
  l Component ……Raw material
  l Positive ……..Lead dioxide
  l Negative ……..Lead
  l Container ……..ABS
  l Cover ……..ABS
  l Sealant ……..Epoxy
  l Safety valve …. Rubber
  l Terminal ……..Copper
  l Separator ……..Fiber glass

MS 7.2-12 Series SLA Battery 12V7.2AH

باطری
 • Application:
  l Alarm System
  l Cable Television
  l Communication Equipment
  l Emergency Power System
  l Security System
  l Medical Equipment
  l UPS
  l Power tools
  l Control Equipment
  l Toys

  Construction:
  l Component ……Raw material
  l Positive ……..Lead dioxide
  l Negative ……..Lead
  l Container ……..ABS
  l Cover ……..ABS
  l Sealant ……..Epoxy
  l Safety valve …. Rubber
  l Terminal ……..Copper
  l Separator ……..Fiber glass

MS 18-12 Series SLA Battery 12V18AH

باتری
 • Application:
  l Alarm System
  l Cable Television
  l Communication Equipment
  l Emergency Power System
  l Security System
  l Medical Equipment
  l UPS
  l Power tools
  l Control Equipment
  l Toys

  Construction:
  l Component ……Raw material
  l Positive ……..Lead dioxide
  l Negative ……..Lead
  l Container ……..ABS
  l Cover ……..ABS
  l Sealant ……..Epoxy
  l Safety valve …. Rubber
  l Terminal ……..Copper
  l Separator ……..Fiber glass

MM 42-12Medium-size Battery 12V42AH

باتری
 • Application:
  l Telecommunications
  l Uninterruptable Power Supply (UPS)
  l Electric Power System (EPS)
  l Emergency backup power supply
  l Alarm and security system
  l Communication power supply
  l DC power supply
  l Auto control system

  Construction:
  l Component ……Raw material
  l Positive ……..Lead dioxide
  l Negative ……..Lead
  l Container ……..ABS
  l Cover ……..ABS
  l Sealant ……..Epoxy
  l Safety valve …. Rubber
  l Terminal ……..Copper/Pb
  l Separator ……..Fiber glass
  l Electrolyte ……. Sulfuric acid

   

MM 65-12A Medium-size Battery 12V65AH

باتری
 • Application:
  l Telecommunications
  l Uninterruptable Power Supply (UPS)
  l Electric Power System (EPS)
  l Emergency backup power supply
  l Alarm and security system
  l Communication power supply
  l DC power supply
  l Auto control system

  Construction:
  l Component ……Raw material
  l Positive ……..Lead dioxide
  l Negative ……..Lead
  l Container ……..ABS
  l Cover ……..ABS
  l Sealant ……..Epoxy
  l Safety valve …. Rubber
  l Terminal ……..Copper/Pb
  l Separator ……..Fiber glass
  l Electrolyte ……. Sulfuric acid

   

MM 100-12 Medium-size Battery 12V100AH

باتری
 • Application:
  l Telecommunications
  l Uninterruptable Power Supply (UPS)
  l Electric Power System (EPS)
  l Emergency backup power supply
  l Alarm and security system
  l Communication power supply
  l DC power supply
  l Auto control system

  Construction:
  l Component ……Raw material
  l Positive ……..Lead dioxide
  l Negative ……..Lead
  l Container ……..ABS
  l Cover ……..ABS
  l Sealant ……..Epoxy
  l Safety valve …. Rubber
  l Terminal ……..Copper/Pb
  l Separator ……..Fiber glass
  l Electrolyte ……. Sulfuric acid

   

توان سیستم

هدف از تاسیس این شرکت طرح و توسعه کامپیوتر الکترونیک و مخابرات در حوزه کشور و امکان صادرات محصولات و خدمات مهندسی به کشورهای هدف بوده است. در حال حاضر که بیش از دو دهه از فعالیت مسنمر و خستگی ناپذیر این شرکت سپری شده, حاصل این تلاش تولید محصولاتی از قبیل یو‌پی‌اس استابلایزر و اینورتر را به دنبال داشته است.